Small Towns Heritage (CZ)

 • Telč

  Telč

 • Vysočina Xmas

  Vysočina Xmas

 • Vysočina open air museum

  Vysočina open air museum

 • Vysočina open air museum 2

  Vysočina open air museum 2

 • Podlasie Retro Street Festival

  Podlasie Retro Street Festival

 • Podlasie openair exhibition

  Podlasie openair exhibition

 • Podlasie openair exhibition 2

  Podlasie openair exhibition 2

 • Telč

  Telč

 • The Small towns

  The Small towns' pilot at the Opening Conference in Budapest

 • Počátky

  Počátky

 • First local encounter

  First local encounter

 • First local encounter 2

  First local encounter 2

 • Brtnice

  Brtnice

 • Brtnice form castle

  Brtnice form castle

Czech Republic

Task Leader: CUNI (CZ)

Tento pilot se věnoval výzvám a výhledům malých měst. Současné geografické studie definují malé město jako takové, které má přibližně 20 000 obyvatel či méně, přičemž některé, v závislosti na lokalitě, berou v potaz také ekonomická kritéria. Malá města leží často v dosahu velkoměst, ale obvykle ve venkovském prostředí, a tak se v nich odrážejí jak vlivy městské, tak i venkovské.

Pilot se zabýval způsoby používání kulturního dědictví na malých městech a zejména zkoumal, jak je kulturní dědictví na malých městech definováno, reprezentováno a využíváno. Pilot čerpal z mnoha poznatků, získaných v debatách s místními zúčastněnými stranami a aktéry a s odborníky na kulturní dědictví, aby získal hlubší vhled o vztahu mezi kulturním dědictvím a odolností (resiliencí) malých měst, a to zejména ve znevýhodněných regionech. Hlavním cílem bylo rozpoznat potenciály a problémy, které podporují, či naopak blokují cesty k využití dědictví za účelem zvýšení resilience, a také nastínit východiska pro lepší praxi.

Pilot byl zaměřen obzvláště na Českou republiku a malá města v Kraji Vysočina, další příklady byly čerpány z Polska a Slovenska. Byla analyzována široká řada dokumentů, jako jsou sebepropagační materiály měst, a byly zmapovány iniciativy, opatření a události místních institucí zaměřených na kulturní dědictví. To umožnilo pochopit společné vzorce a zároveň rozmanité způsoby proč, jak a kým je kulturní dědictví využíváno jako sociální, kulturní či ekonomický zdroj malých měst.

Proběhla diskuse se zástupci různých institucí, které sahaly od nadnárodních sítí (např. ECOVAST), přes národní agentury (CzechTourism, Národní památkový ústav), až po regionálně zaměřené instituce (Kraj Vysočina, zástupci měst) a odborné instituce (ProPamátky, Anthropictures, Společnost Petra Parléře), z nichž všichni pomohli identifikovat některé z nejtypičtějších slabých stránek a předpokladů kulturního dědictví v praxi. Mezi tato zjištění patří.

 • nedostatečná a nadměrná turistika;
 • rozpor mezi hodnotami a potřebami zúčastněných stran a aktérů malých měst a politikami v oblasti kulturního dědictví;
 • nižší udržitelnost kulturních akcí a institucí kulturního dědictví v malých městech;
 • převažující zaměření na hmotné dědictví.

Setkání zároveň posloužila ke zkoumání potenciálu participativních přístupů k výzkumu kulturního dědictví, založeného na společné identifikaci hlavních témat, jako např.

 • problémy a příklady dobré a špatné praxe k diskuzi;
 • pěstování kontaktů a poskytování zpětné vazby mezi akademickou sférou a oblastí aplikovaného kulturního dědictví;
 • vzájemné poučení z mezisektorové spolupráce.

Závěry

Kulturní dědictví je široce využíváno při propagaci malých měst, přičemž je obvykle k bezprostřední dispozici celá řada médií. Ucelené obrazy a příběhy jsou však často zaměřeny převážně na hmotné, monumentální a staré dědictví, a jen málo se věnují tématům, jako je třeba problematická minulost regionu a jeho současné potíže. Obvykle také málo zviditelňují a vysvětlují lokální vazby na širší prostorové rámce, např. Evropu nebo jiná místa.

Malá města, která se zapojila do pilotního projektu, se často vyznačují robustními sítěmi oddaných jednotlivců a angažovaných institucí. Mezi příklady patří inovativní přístupy a nadstandardní úsilí v oblasti reprezentace kulturního dědictví a kulturní činnosti. K udržení a dalšímu rozvoji tohoto sociokulturního kapitálu je však zapotřebí větší podpora v oblasti financování, odborných znalostí a koordinace aktivit.

Management, (znovu-) využívání a uchovávání kulturního dědictví může podpořit resilienci malého města, ale může mít také negativní dopady, kdy upřednostňování některých cílů a perspektiv, jako je nadměrné spoléhání se na cestovní ruch, může lokalitu poškodit až do té míry, že její obyvatelé zjistí, že je pro ně již dále neobyvatelná. Perspektiva resilience vyžaduje uvažování v širší perspektivě, než je úzce zaměřené hledisko okamžitého ekonomického zisku a renovačních projektů. Místo toho potřebuje hledat způsoby, jak využívat kulturní dědictví k pěstování dlouhodobých sociálních, kulturních a politických kvalit a dovedností maloměstských komunit..

Events

21-22 November 2019, Prague (Czech Republic). Workshop On Resilience And European Cultural Heritage.

Two days workshop supported by the Strategic Partnerships Programme, research Framework PROGRES and H2020 funded REACH project and the Seminar of General and Comparative History of the Faculty of Arts, Charles University in Prague.
21 Novembre: Heritage and Local Communities in Former Yugoslavia
22 November: Resilience and Resistance – Josefov fortress in time of climate crisis.
Look at the flyer for more information

29 May 2019, Prague (Czech Republic). Small Towns Pilot in conference with the associate partner of Toulouse.

The title of the conference was "The commodification of nature and tradition desires in the tourist small towns since the end of the Eighteenth century (France and Spain). The heritage between nature, culture and policy". It has been organized with the support of the European Regional Development Fund Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World”. Charles University brought its important contribution talking about Small Towns pilot

15 February 2019, Prague (Czech Republic). Small Towns Heritage Pilot- Regional meeting with associate partners.

"An-open-space" meeting to debate the development of the pilot, database of best practices and discuss topics came up on the seminar with Czechtourism and Anthropictures.

Read more

24 January 2019, Prague (Czech Republic). Seminar of the Small Towns Heritage Pilot with Czechtourism and Anthropictures, associate partners of REACH.

Main topics were:
- the ambivalent role of tourism: it can help and destroy the heritage at the same time;
- the strengths and weaknesses of bottom up participatory initiatives;
- the very different understanding of authenticity, which can be even invented by the members of the community, or local stakeholders;
- the problems in understanding what is the community in tourist business.

14-16 November 2018, Prague (Czech Republic). Workshop “Resilience of Heritage in Resilient Cities”

The Institute of Sociological Studies at the Faculty of Social Sciences, KREAS VP2WP3 “Adaptation in Historical Perspective” research team and REACH project organized a 2 days workshop on "Resilience of Heritage in Resilient Cities”. Read more.
Further information: workshop's webpage, Call for Papers, Programme,

24-25 May 2018, Prague (Czech Republic). Workshop “Diversity and Local Contexts: Adaptation and Heritage”
The Faculty of Social Sciences (Institute of Sociological Studies) and the Faculty of Arts (Institute of World History) of Charles University in cooperation with the Czech division of the UNESCO–MOST Program, organized a 2 days workshop on”Diversity and Local Contexts: Adaptation and Heritage”. Read more.
Further information: Poster , Programme.

 • 15 February 2018, Prague (Czech Republic). Small towns in promotion of its cultural heritage: possibilities and experiences.
  Charles University leader of the HORIZON 2020 REACH Project pilot on small towns heritage, promoted the first workshop with associated partners of Czech Republic. Read the outcomes of the first workshop on small towns heritage pilot here. Further information:
  Poster of the workshop, programme of the workshop, presentation , report of workshop on Urban History Newsletter.