Piloty a Dobrá Praxe

 


Působnost pilotů REACH

Kultura není nikdy statická. Proměny společenstev jdou ruku v ruce s proměnami kulturního dědictví (KD). V Evropě se v současnosti objevují nová společenství a komunity vytvářející nové KD, ale i toto dědictví se přizpůsobuje novým okolnostem. Pilotní projekty REACH se zaměřují na některá z těchto společenství, aby tak vytvořily participativní aktivity, nalezly a propagovaly příklady dobré praxe a aby podpořily podmínky realizace těchto aktivit i po skončení projektu REACH.

Cílem pilotních projektů je prosazovat socioekonomické hodnoty, které obnáší spoluúčast veřejnosti na ochraně, obnově a řízení KD, využívání příkladů dobré praxe při rozvoji politiky odolnosti (resilience) společenství, ochrana, vzdělávání, správa dat a ochrana duševního vlastnictví. Pilotní studie navíc ukazují příklady úspěšných postupů při obnově a využívání KD, při zavádění inovací v kultuře a cestovním ruchu a při vylepšování veřejných služeb pro správu KD.    

 

Tematické oblasti pilotních projektů REACH

Piloty pokrývají následující tematické oblasti:

  • Dědictví menšin, zaměřené na marginalizované menšiny, zejména na romskou komunitu.
  • Institucionální dědictví, zaměřené na porovnání participativních přístupů velkých institucí KD s mezinárodním publikem vůči menším institucím s místním publikem.
  • Venkovské dědictví, podporující participaci v památkově a přírodně chráněných oblastech jakožto způsob řešení konfliktů mezi zájmy ochrany, obnovy a hospodářského rozvoje.
  • Dědictví malých měst, analyzující reprezentace a způsoby zhodnocování jejich dědictví.

Každý pilot si klade za cíl ověřit a vylepšit různé modely participace, zejména ty se zaměřením na silné stránky a náročné výzvy.

Příklady dobré praxe REACH

Repozitář osvědčených postupů REACH zahrnuje více než stovku záznamů o evropských a mimoevropských participativních činnostech v oblasti kulturního dědictví. Aktivity uskutečňované ve více než dvaceti různých zemích pokrývají širokou škálu oblastí a témat – od městského, venkovského a institucionálního dědictví až po domorodé a menšinové dědictví, od ochrany a správy památek až po jejich obnovu a opětovné společenské využití.

Tato sbírka osvědčených postupů má za cíl poskytovat odborníkům, výzkumným pracovníkům a široké veřejnosti inspiraci a užitečné informace o aktivitách a postupech, které by mohly být převzaty, upraveny nebo opakovány v nových souvislostech a podobných podmínkách.

Zde vstupte do Databáze příkladů dobré praxe.