Projekt

 

Přehled projektu REACH

V kontextu radikálních sociálních změn na globální úrovni čelí Evropa potřebě žít v míru a vzájemném respektu, vážit si a užívat všech rozmanitostí, které přispívají do jednotlivých společenství. V této perspektivě hraje kulturní dědictví (KD) důležitou roli jako součást sociální integrace v Evropě.

Reflexe skutečnosti je klíčovou součástí budování naší identity. Řídí se jím náš každodenní život, a tudíž ovlivňuje budování integrované, inkluzivní společnosti. KD je zásadním prvkem v tomto reflektivním procesu: je nástrojem zkoumání otázek identity a překonávání překážek ve vzájemném porozumění a toleranci.

Role KD jako nástroje pro integraci je ovšem často zpochybňována. Proti ekonomickým hodnotám stojí hodnoty vnitřní, zatímco třeba proti argumentům podporujícím lokální přístupy vystupují výzvy k nadnárodní europeizaci.

Úplný a podrobný obraz rozsahu, typu a dopadu stávajících i budoucích participativních metodik spojených s kulturou a KD však může zvýšit potenciál jeho společenské prospěšnosti.

Sociální platforma REACH poskytuje nástroje k debatě o tom, jak mohou participativní přístupy přispět k vytvoření společného porozumění. Dalším předpokladem je, že participativní přístupy přispějí k hlubšímu zapojení občanské společnosti do výzkumu a uplatňování procesů inovace v oblasti KD.

 

Rozsah sociální platformy REACH

Činnosti sociální platformy REACH mají dvojí rozsah:

  • Podpora: mapování a analyzování výsledků dosažených v předchozích programech, určení současných a nastupujících výzkumných trendů a poskytování nových poznatků z oblasti KD výzkumníkům, odborníkům, Evropské komisi a veřejné správě.
  • Koordinace: poskytovat výhody svým účastníkům, rozšiřovat znalosti o příbuzných oborech a nových metodikách výzkumu, vytvářet příležitosti ke spolupráci, umožnit širší propojení uživatelů s výstupy projektu.

Činnosti sociální platformy REACH

REACH nabízí mapování, hodnocení, analýzu, modelování a reportování o participativních přístupech a výzkumu. Otevírá prostor pro kladení nových otázek a uplatnění nové metodiky výzkumu. REACH se skládá ze tří praktických oblastí:

1)  rozvoj udržitelné sítě REACH, která zahrnuje nejširší škálu účastníků a publika a prostřednictvím pilotních projektů poskytuje zkušenosti z participace;

2) realizace bohatého programu veřejných setkání (workshopy, konference a setkání s místními zúčastněnými aktéry) se zaměřením na participativní přístupy směřující k uchovávání, obnově a využití a řízení KD;

3) veřejného portálu Open-heritage.eu, nezávislého online prostoru přístupného pro přispěvatele z oblasti výzkumu KD.

V popředí zájmu projektu REACH stojí sdílení informací a podpora společných akcí a kreativní spolupráce.

Management projektu REACH

REACH řídí vlastní Konsorcium, které sdružuje všechny partnery zapojené do realizace projektu.

Konsorcium zaštituje řadu potřebných a doplňkových kompetencí pro sociální platformu a umožňuje širokou územní působnost.

Konsorcium zodpovídá za realizaci projektu, jak je definována ve Smlouvě o grantu s Evropskou komisí.

Univerzita v Coventry jakožto Hlavní Koordinátor jmenuje Projektového koordinátora, který je v plnění svých povinností podporován Projektovým Manažerem a Koordinátorem Síťování, jmenovaným Partnerským promotérem.

Každý Pracovní Balíček a Pilotní Projekt je veden partnery vybranými na základě jejich odbornosti v konkrétní pracovní oblasti:

  • pilotní projekt „Institucionální dědictví“ vede Nadace pruského kulturního dědictví (SPK
  • pilotní projekt „Dědictví menšin“ vede Univerzita Loránda Eötvöse (ELTE)
  • pilotní projekt „Venkovského dědictví“ vede Univerzita v Granadě (UGR)
  • pilotní projekt „Dědictví malých měst“ vede Univerzita Karlova (CUNI)