Společenství

 

Díky zapojení univerzit, institucí kulturního dědictví, malých a středních podniků (MSP), místních sdružení, občanských spolků, národních a regionálních správních orgánů byl REACH schopen katalyzovat výzvy a inovativní cesty vývoje v celé EU i mimo ni. Projekt se zaměřil na kulturní dědictví (KD) jako faktoru produktivity a konkurenceschopnosti a jako hybatele udržitelného růstu.

Zkoumány byly participativní mediační procesy mezi místními zúčastněnými stranami a aktéry, komunitami, regionální administrativou a institucemi podporujícími participativní veřejnou správu.

Účastníci sítě REACH byli vyzváni, aby poskytli příklady osvědčených postupů dobré praxe a demonstrovali příklady toho, jak posílit postavení místních společenství při uchovávání hodnot, zhodnocování a ochraně jejich KD.

Členové sítě REACH byli pozváni k účasti na různých úrovních pilotních projektů, přispívali zkušenostmi, odpovídali na průzkumy a dotazníky a účastnili se konferencí, workshopů a místních setkání.

Řešení problému, jak dát kultuře a KD větší, zásadnější, a dokonce transformační roli – ať už v rámci hospodářství, místních společenství nebo jednotlivých lokalit – vyžaduje pevné podklady. V tomto ohledu navrhl projekt REACH přijetí integrovaného modelu odolného prostředí evropského KD, který vznikl na základě dialogu a spolupráce s partnery zapojenými do sítě REACH.

Cílem projektu REACH bylo navázat co nejširší škálu spolupráce s dalšími projekty, organizacemi a institucemi v oblasti výzkumu KD.